Allmänna villkor

SpiderAds - Allmänna villkor för företagskunder

1 Definitioner

1.1      I dessa allmänna villkor skall följande termer och uttryck ha den betydelse som anges nedan:
Avtalsperiod” betyder den tid som Kampanjen ska genomföras vilken specificeras närmare i Uppdragsbeskrivningen;
CPM” betyder Cost Per 1000 Impressions och är ett mått på antal annonsvisningar i förhållande till en kampanjs medieinvestering;
Kampanj betyder digitala annonser som köps med tidsbegränsning eller löpande med månatlig medieinvestering;
Medieinvestering” avser det i avtalet angivna totala belopp (ex moms) som Kunden erlägger till SpiderAds säljare/partner för Kampanjen innefattande ersättning till 3:e partsmedier.

2 Bokning och uppföljning av Kampanj

2.1      För att använda SpiderAds samt initiera och boka en Kampanj så måste Kunden göra enbeställning till en säljare/partner till annonsplattformen och erhålla en uppdragsbeskrivning/avtal som signeras.
2.2      Kunds godkännande av uppdragsbeskrivning/avtal innebär att avtal träffas mellan Kunden och säljare/partner.
2.3      Återrapportering till kund sker automatiskt från SpiderAds annonssystem till av kund utvald e-post om inte annat har avtalats i uppdragsbeskrivning/avtal.

 

3 SpiderAds åtagande

3.1       SpiderAds åtar sig att via annonsplattformen tillhandahålla ett system för automatisk eller halvautomatisk digital annonsering.
3.2     
Efter avslutad Kampanj tillhandahåller SpiderAds Kunden en rapport innehållande uppföljning, inbegripande statistik, resultat och data (”Resultatrapport”) per e-post. I de fall Kunden vid genomförandet av Kampanjen önskar delrapport och/eller rapport vid annat tillfälle än som följer enligt dessa allmänna villkor ska Kunden meddela SpiderAds om detta vid Kampanjens start. Sådan rapportering sker mot ersättning enligt separat överenskommelse mellan Parterna.
3.3      SpiderAds ska genom utformande av sin Plattform verka för att lämpliga 3:e partsmedier ska finnas tillgängliga som möjliga val för Kampanjen.
3.4      Ingenting i dessa allmänna villkor hindrar SpiderAds från att föreslå samma medier och inställningar som Kunden valt ut för sin Kampanj även för andra kunder.
3.5      SpiderAds åtar sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, och i övrigt på ett sådant sätt som kan förväntas av ett professionellt företag inom SpiderAds bransch samt att skaffa och bibehålla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet.
3.6      SpiderAds ska agera etiskt och professionellt samt avstå från handlingar som är eller kan vara skadliga för Kundens anseende.
3.7      SpiderAds åtar sig att tillhandahålla riktlinjer för marknadsföring till Kunden men åtar sig inget ansvar för det fall Kunden agerar i strid med sådana riktlinjer eller tillämpliga lagar och regler. 

 

4 Kundens åtaganden

4.1      Kunden upplåter till SpiderAds rätten att på uppdrag av Kunden presentera förslag på lämpliga 3:e partsmedier för Kampanjen. Kunden ska på egen hand bedöma och välja ut vilka medier som Kunden önskar ska ingå i Kampanjen. Kunden upplåter till SpiderAds även att ta fram annonsmallar som Kunden korrektursgodkänner innan användande, samt att SpiderAds tillåts spindla Kundens webbplats för annonsifyllnad av dessa annonsmallar om inte kunden tillhandahåller API-lösning eller data feed till SpiderAds för annonsifyllnad.

4.2      Skulle Kunden publicera något felaktigt på sin webbplats eller i sitt API/sin Data Feed så medför detta inte i något fall ansvar för SpiderAds eller någon skyldighet att återbetala kunden för sin Kampanj.

4.3      Kunden ansvarar för att tillhandahålla alla nödvändiga resurser och/eller tjänster för att göra den automatiska annonskampanjen möjlig via SpiderAds.

4.4      Kunden åtar sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, och i övrigt på ett sådant sätt som kan förväntas av ett professionellt företag inom Kundens bransch samt att skaffa och bibehålla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Kunden accepterar och bekräftar att denne inte får använda annonsplattformen genom att:

(a)      bryta mot eller kringgå (eller uppmuntra något som skulle bryta mot eller kringgå) lagar, regler, bestämmelser eller utomståendes rättigheter;

(b)      vidta åtgärder som är eller uppmuntrar till handlingar som uttryckligen eller underförstått är olagliga, kränkande, trakasserande, hotande, oanständiga, obscena, hatiska, rasistiska, nedsättande, skadliga för något/någons rykte eller anseende, av pornografisk karaktär eller på annat sätt anstötliga;

(c)      distribuera virus, skadlig programvara, använda maskar, trojanska hästar, spionprogram, skadade filer, tidsbomber, robotar eller motsvarande medel för att komma åt, skada, störa eller störa Plattformen av någon anledning;

(d)      samla in information om andra användare utan deras samtycke;

(e)      vidta några åtgärder som medför, eller kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på annonsplattformens infrastruktur;

(f)      spegla eller på annat sätt införliva någon del av annonsplattformen i andra tjänster, programvaror eller tjänster utan SpiderAds föregående skriftliga tillstånd;

(g      kringgå eller störa tekniska åtgärder som SpiderAds använder för att tillhandahålla Annonsplattformen.

4.5
      Kunden ska agera etiskt och professionellt samt avstå från handlingar som är eller kan vara skadliga för SpiderAds anseende.

4.6      Kunden ansvarar för att samtliga anvisningar och uppdrag som Kunden lämnar till SpiderAds eller 3:e partsmedier via annonsplattformen eller på annat sätt avseende Kampanjen överensstämmer med tillämpliga lagar och regler.

5 Immateriella rättigheter m.m.

5.1      SpiderAds tillerkänns av Kunden en icke-överlåtbar rätt använda Kundens firmanamn och/eller andra kännetecken, varumärken och/eller produkter, i syfte att fullfölja sina rättigheter och skyldigheter avseende Kunden enligt dessa allmänna villkor.

5.2      Ingenting i dessa allmänna villkor innebär att någon Parts immateriella rättigheter upplåts eller överlåts till
den andra Parten om inte detta uttryckligen anges.

5.3      Kund eller annat bolag i Kunds koncern garanterar att Kunden är ensam ägare av eller kontrollerar samtliga immateriella rättigheter till Kundens firmanamn, varumärken och samtliga produkter och/eller tjänster som kommer att användas av SpiderAds i enlighet med dessa allmänna villkor. Kunden garanterar vidare att
SpiderAds användning av Kundens kännetecken och produkter i enlighet med dessa allmänna villkor inte gör intrång i tredje mans rätt.

6 Behandling av personuppgifter

6.1      Vardera Part ansvarar för att dennes behandling av personuppgifter uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt annan tillämplig lagstiftning rörande behandling av personuppgifter, däri inbegripet att informerade de registrerade individerna om Partens behandling av personuppgifter, eventuell dataöverföring Parterna emellan samt den registrerade individens rättigheter.

6.2      SpiderAds annonssystem använder endast av Kunden i sina egna officiella kanaler redan publicerad information i den automatiska annonseringen, och kommunicerar bara per e-post mot kunden med av kunden angivna e-postadresser om inte kunden skriftligen önskar och godkänner annan kommunikation.  

7 Sekretess

7.1      Parterna förbinder sig att under tiden avtalet med säljare/partner är gällande och under ett (1) år därefter inte till utomstående lämna information avseende Uppdragsbeskrivningen/avtalets innehåll och annan information som Parterna fått ta del av med anledning av avtalet, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format (”Konfidentiell information”). Parterna förbinder sig att använda Konfidentiell information enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor och inte för något annat ändamål. Mottagande Part förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, underkonsult eller annan mellanman använder eller avslöjar Konfidentiell information för utomstående samt att använda samma nivå av aktsamhet (men inte lägre nivå än skälig aktsamhet) för att undvika utlämnande eller nyttjande av Konfidentiell information som Parten använder avseende sin egen konfidentiella eller upphovsrättsskyddade information.

7.2      Ovanstående gäller inte för sådan information som
(a)      vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot punkten 7.1, eller

(b)      redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av avtalet med säljare/partner och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot sådant avtal.

7.3      Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta
den andra Parten. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

8 Force majeure

8.1      Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor, om fullgörelsen hindras, om väsentligen försvåras eller oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för bekräftelse av dessa allmänna villkor. Sådan omständighet (”Befrielsegrundande Omständighet”) kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Parten själv är part i konflikten), rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om Befrielsegrundande Omständighet föreligger för Parts kontraktsmedhjälpare.

8.2      Part ska meddela den andra Parten om det finns risk för att förpliktelse inte kan fullgöras eller blir fördröjd på grund av en Befrielsegrundande Omständighet. Underlåtelse att lämna sådant meddelande inom skälig tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om meddelande lämnats i tid.

8.3      När den Befrielsegrundande Omständigheten har förelegat under fyra (4) månader, har var och en av Parterna rätt att frånträda sina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.  

9 Uppsägning

9.1      För uppsägning av uppdragsbeskrivning/avtal slutet mellan Kunden och SpiderAds säljare/partner gäller överenskomna villkor däri samt nedan.

(a)       Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten: i. i väsentligt hänseende brister i fullgörelse av sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och

inte vidtar rättelse senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller ii. vid upprepade tillfällen åsidosätter sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor, eller
iii. försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

(b)      Om avtalet upphör att gälla i förtid får parterna inte använda sig av någon av den andra partens rättigheter som omnämns i punkten 5 vilka ska upphöra att gälla. Kunden ska erlägga ersättning till SpiderAds säljare/partner för Kampanj som redan utförts, beräknat pro-rata över avtalsperioden.

(c)      För det fall detta avtal upphör att gälla, oavsett anledning, ska bestämmelserna i punkterna 5
(Immateriella rättigheter), 7 (Sekretess), 10 (Ansvar och ansvarsbegränsning), samt 12 (Tillämplig lag och tvistlösning) äga fortsatt giltighet. 

10 Ansvar och ansvarsbegränsning

10.1      För det fall endera Part bryter mot någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är denna Part skyldig att ersätta den andra Parten för all direkt skada som den Parten lider med anledning därav.

10.2      Ingen Part ansvarar för indirekta skador såsom utebliven vinst eller andra följdskador annat än ifall då Part handlat uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet samt med undantag för vad som anges i punkten 10.4 nedan.

10.3      Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten som Part kan åläggas att utge med anledning av brott mot någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska inte överstiga ett totalt belopp motsvarande Medieinvesteringen. Nämnda ansvarsbegränsningar gäller dock ej vid skada orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller sådan skada som är resultatet av Kundens brott mot punkten 5.3 ovan.

10.4      Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 10 ska inte begränsa Parts ansvar för Parts uttryckliga, intrång i tredje parts immateriella rättigheter, överträdelse av GDPR eller Personuppgiftsavtalet eller brott mot avtalets sekretessförpliktelse.  

11 Övriga bestämmelser

11.1      Ändringar av och tillägg till dessa allmänna bestämmelser är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter.

11.2      Part har inte rätt att utan den andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till tredje man.

11.3      Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller tillämpningen därav anses ogiltig, ska detta inte innebära att villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera villkoren eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt villkorens andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i villkoren ska fortsätta gälla.

11.4      All korrespondens och andra meddelanden under dessa allmänna villkor ska vara skriftliga och anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid överlämnandet, om det levererats personligen eller (ii) nästföljande arbetsdag på den plats dit det sändes, om det sändes med e-post, förutsatt att mottagaren har bekräftat mottagandet.

11.5      Ingen av Parterna har rätt att i något avseende företräda, agera på uppdrag av eller rättsligt binda den andra Parten utan dennes godkännande. 

12 Tillämplig lag och tvistelösning

12.1      Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor (utan hänsyn till lagvalsregler).

12.2      Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

12.3      Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

12.4      Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.